Οικονομία

Ποιοι υπάλληλοι μπορούν να διασφαλίσουν μία δεύτερη επικουρική σύνταξη 110 ευρώ – Οι όροι και οι προϋποθέσεις

Μία δεύτερη επικουρική σύνταξη μπορούν -εφόσον- το επιθυμούν να διασφαλίσουν στο μέλλον οι μόνιμοι υπάλληλοι των δήμων, των περιφερειών αλλά και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

Και αυτό γιατί από πέρσι τους δίδεται η προαιρετική δυνατότητα εγγραφής στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), η οποία θα μπορούσε να τους διασφαλίσει μία δεύτερη επικουρική σύνταξη -το λεγόμενο «μέρισμα», το οποίο θα μπορούν να λάβουν οι μόνιμοι υπάλληλοι των δήμων και των περιφερειών όταν συνταξιοδοτηθούν- μαζί με την κύρια σύνταξη και την επικουρική σύνταξη από τον ΕΦΚΑ.

Με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, το μέσο μέρισμα ανέρχεται σε 110 ευρώ, ενώ το μέρισμα χηρείας ανέρχεται στα 45 ευρώ. Παράλληλα, το ΜΤΠΥ, παρέχει χρηματικές διευκολύνσεις και συγκεκριμένα, δίδει δυνατότητα προεξόφλησης μέχρι 12 μερίσματα στους νέους μερισματούχους – συνταξιούχους .

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr στο 2ο εξάμηνο του 2024 θα επαναφέρει και την δυνατότητα των δανείων στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους. Το πόσο δανείου ανέρχεται σε μέχρι 3 βασικούς μισθούς και εξόφληση σε 36 δόσεις με παρακράτηση από την μισθοδοσία τους με μικρό σταθερό επιτόκιο.

Tι αναφέρει η εγκύκλιος

Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας σε σχέση με τη δυνατότητα, προαιρετικής εγγραφής στο ΜΤΠΥ ορίζει τα ακόλουθα:

1. Προαιρετικά μετέχουν στο ΜΤΠΥ οι υπάλληλοι που υπηρετούν με σχέση δημοσίου δικαίου σε Πρωτοβάθμιους (Δήμοι) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε ΝΠΔΔ, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4997/2022 δεν μετείχαν υποχρεωτικά στο ΜΤΠΥ, καθώς και όσοι εκ των υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου των Δευτεροβάθμιων (Περιφέρειες) Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μετέχουν στο ΜΤΠΥ βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων. Επισημαίνεται ότι η προαιρετικότητα αφορά και τους νεοπροσλαμβανόμενους σε Πρωτοβάθμιους (Δήμοι) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε ΝΠΔΔ που δεν συμμετέχουν ήδη στο ΜΤΠΥ βάσει καταστατικών ή ειδικών διατάξεων.

Υποχρεωτικά μετέχουν στο ΜΤΠΥ οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου και οι νεοπροσλαμβανόμενοι με την ίδια σχέση των ΝΠΔΔ που ήδη συμμετέχουν στο ΜΤΠΥ βάσει καταστατικών ή ειδικών διατάξεων, καθώς και των Δευτεροβάθμιων (Περιφέρειες) Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι υπάλληλοι που θα επιλέξουν τη συμμετοχή στο ΜΤΠΥ οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή σε αυτό στον φορέα που υπηρετούν, ο οποίος στη συνέχεια θα την κοινοποιήσει στο Ταμείο. Ημερομηνία έναρξης συμμετοχής θεωρείται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης από τον φορέα όπου υπηρετούν.

2. Οι προαιρετικά συμμετέχοντες στο Μ.Τ.Π.Υ. έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις των ήδη υποχρεωτικά συμμετεχόντων (μετόχων), όπως αναλύονται παρακάτω.

α) Δικαίωμα εγγραφής

Οι προαιρετικά συμμετέχοντες οφείλουν να καταβάλουν με την έναρξη διενέργειας τακτικών κρατήσεων επί των αποδοχών τους και κρατήσεις για το δικαίωμα εγγραφής, το οποίο ισούται με το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών (βασικός μισθός και όλα τα επιδόματα) του πρώτου μετά την υποβολή της αίτησής τους μήνα μισθοδοσίας τους. Το ποσό αυτό παρακρατείται από τις αποδοχές τους και αποδίδεται στο Ταμείο σε 12 συνεχείς μηνιαίες δόσεις, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

Το είδος των αποδοχών και το ποσοστό κρατήσεων επί αυτών, καθώς και οι κωδικοί είσπραξης και απόδοσης κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ καταγράφονται αναλυτικά στον επικαιροποιημένο Οδηγό Κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΜΤΠΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mtpy.gr, επιλέγοντας το πεδίο «Κρατήσεις». Επισημαίνεται ότι από 01.01.2017 η κράτηση στις συντάξιμες αποδοχές του μετόχου είναι 4,5% και 2% στις τυχόν πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις που λαμβάνει.

β) Προϋποθέσεις κτήσεως δικαιώματος σε μέρισμα

Το ΜΤΠΥ είναι αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λειτουργεί ως Ειδικό Ταμείο του Κράτους, και έχει προορισμό την κατ’ αναλογία του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχή μερίσματος στους μετόχους του και τις οικογένειες αυτών.

Δικαίωμα σε μέρισμα αποκτά ο μέτοχος εάν:

  • απομακρυνθεί από την υπηρεσία και έχει εικοσαετή συνολική συμμετοχή στο Ταμείο.
  • απολυθεί από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή κατάργησης της θέσης και έχει δεκαπενταετή συνολική συμμετοχή.
  • δικαιωθεί σύνταξης λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας που δεν οφείλεται στην Υπηρεσία κι έχει δεκαπενταετή συνολική συμμετοχή.
  • δικαιωθεί σύνταξης λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, που οφείλεται στην Υπηρεσία και 50% αναπηρία και συμπληρώσει με εξαγορά 15ετή συμμετοχή, ανεξάρτητα από τον χρόνο συμμετοχής που έχει στο Ταμείο.
  • είναι δημόσιος λειτουργός που έχει καταστεί μερικώς ή ολικώς ανίκανος εργασίας εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας ή είναι μέλος της οικογένειας αυτού (εφόσον επήλθε θάνατος) και δικαιούται πλήρες μέρισμα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1897/1990 περί απονομής και παροχής βοηθείας σε θύματα τρομοκρατίας.

Επιπρόσθετα, δικαίωμα σε μέρισμα αποκτά ο μέτοχος εάν είναι παντελώς τυφλός, παραπληγικός ή τετραπληγικός ή πάσχει από βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυταρρική αναιμία ή έχει υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί) και 67% τουλάχιστον αναπηρία και συμπληρώσει 15ετή συμμετοχή από τακτική υπηρεσία ή από αναγνώριση προϋπηρεσίας ή από εξαγορά πλασματικού χρόνου ή κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης.

Βάσει των ευεργετικών διατάξεων, οι μέτοχοι των ανωτέρω κατηγοριών θα λάβουν μέρισμα για όσο χρόνο αναλογεί στην απονεμηθείσα σε αυτούς σύνταξη.

Οι προϋποθέσεις δικαιώματος σε μέρισμα της ορφανικής οικογένειας αποβιώσαντος μετόχου στην Υπηρεσία είναι η συμπλήρωση δεκαπενταετούς συμμετοχής του μετόχου στο Ταμείο (η δεκαπενταετία συμπληρώνεται και με έως τρία έτη συμμετοχής 1.467,35 ευρώ, τρία έως έξι έτη συμμετοχής 2.201,03 ευρώ και από έξι έτη και άνω 2.934,70 ευρώ.

Το μέσο ατομικό μηνιαίο μέρισμα ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 110,00 ευρώ και το αντίστοιχο χηρικό σε 45,00 ευρώ.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button