Οικονομία

ΕΚΤΕΡ: Στα ύψη τα οικονομικά μεγέθη για το 2023

Το 2023 ο κύκλος εργασιών (τζίρος) της Εταιρείας ανήλθε σε 79 εκατ. ευρώ, ενώ ο τζίρος της το 2022 ήταν 23,15 εκατ. ευρώ. Ο τζίρος από την αμιγή δραστηριότητα της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανήλθε σε 60,36 εκατ. ευρώ το 2023

Συγκεκριμένα, η αλματώδης αύξηση του τζίρου της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. οφείλεται στην εξέλιξη ή/και ολοκλήρωση κατασκευαστικών συμβολαίων των οποίων οι προθεσμίες αποπεράτωσης είναι σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους.

Πέραν των κατασκευαστικών συμβολαίων που υπεγράφησαν το 2022, η Εταιρεία, όπως εμφανίζεται στο ανεκτέλεστο εργασιών της, κατά το τρέχον έτος ανέλαβε νέα κατασκευαστικά συμβόλαια σημαντικού προϋπολογισμού, τα οποία επηρεάζουν θετικά τον τζίρο. Ο τζίρος του Ομίλου δεν διαφοροποιείται από τον αντίστοιχο της Μητρικής.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 12,455 εκατ. ευρώ το 2023, έναντι 2,9 εκατ. ευρώ το 2022. Η μεταβολή είναι απόρροια της αύξησης του τζίρου, ενώ τα μικτά κέρδη από την αμιγή δραστηριότητα της ΕΚΤΕΡ Α.Ε ανέρχονται σε 11,07 εκατ. ευρώ την 31/12/2023.

Το ποσοστό των μικτών κερδών σε ποσοστό επί του αμιγούς κύκλου εργασιών της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. είναι 18,35% το 2023, έναντι 12,63% του 2022. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ταυτίζονται με τα μικτά κέρδη της Μητρικής.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν στα 12,03 εκατ. ευρώ το 2023, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το 2022. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για τη μητρική, διαμορφώθηκαν σε 12,1 εκατ. ευρώ το 2023, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το 2022.

Αυτή η μεταβολή είναι απόρροια της μεταβολής των μικτών κερδών, ενώ το ποσό των 11,06 εκατ. ευρώ προέρχονται από την αμιγή δραστηριότητα της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. και τα ποσοστά επί του αμιγούς τζίρου της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. είναι 18,33% το 2023 έναντι 6,66% το 2022.

Σημειώνεται ότι τα διοικητικά έξοδα έχουν αυξηθεί κατά 25,31% σε επίπεδο Εταιρείας, κυρίως λόγω ύπαρξης προδημοπρασιακών δαπανών και αμοιβών μελετητών από τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς έργων όλων των κατηγοριών, καθώς και πρόσθετων αμοιβών και εξόδων τρίτων, όπως αμοιβές δικηγόρων, συμβουλευτικών υπηρεσιών οι οποίες θεωρούνται έκτακτες.

Επίσης, στα Διοικητικά έξοδα περιλαμβάνεται και η αξία των δωρεάν αποδοθέντων ιδίων μετοχών σε εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..

Σε επίπεδο Ομίλου τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 11,68 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 902.289 χιλ. ευρώ το 2022.

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής διαμορφώθηκαν στα 11,79 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 899,382 χιλ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι απόρροια των προαναφερόμενων γεγονότων, ενώ τα σχετικά ποσοστά επί του αμιγούς κύκλου εργασιών της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. κινούνται σε εντυπωσιακά ποσοστά, ήτοι 19,32% το 2023 έναντι 3,89% του 2022.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 8,97 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 568,771 χιλ. ευρώ το 2022.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής διαμορφώθηκαν σε 9,08 εκατ. ευρώ το 2023, έναντι 565.866 χιλ. ευρώ το 2022. Η πορεία των αποτελεσμάτων μετά από φόρους είναι ανάλογη των αποτελεσμάτων προ φόρων σε ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο.

Στόχοι – Προοπτικές

Το 2023 χαρακτηρίστηκε από μεγάλη ανάπτυξη στον κατασκευαστικό κλάδο, παρά τις αβεβαιότητες που προκλήθηκαν από τη συνέχιση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, την αύξηση των τραπεζικών επιτοκίων και τον κίνδυνο ύφεσης στην Ευρώπη.

Η σταθεροποίηση του κόστους κατασκευής επέτρεψε στην εταιρεία να εξομαλύνει τα περιθώρια κέρδους της, ενισχύοντας έτσι την οικονομική της επίδοση.

Επιπλέον, η πληθώρα δημοπρασιών δημοσίων και ιδιωτικών έργων και η συνακόλουθη μείωση των προσφερόμενων εκπτώσεων προσέφερε σημαντικές ευκαιρίες, επιτρέποντας στην εταιρεία να αναλάβει και να κερδίσει αρκετά κατασκευαστικά συμβόλαια αλλά και να βελτιώσει το περιθώριο κέρδους της.

Ειδικότερα, στον κατασκευαστικό τομέα, το 2023, η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. συμμετείχε σε παραπάνω από πενήντα Δημοπρασίες ιδιωτικών και δημόσιων έργων, τόσο μόνη της όσο και με συμμετοχή σε ευρύτερα κοινοπρακτικά σχήματα. Η συμμετοχή της είχε ως αποτέλεσμα να συνάψει εντός του 2023 δεκατέσσερις νέες συμβάσεις έργων.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι ο κατασκευαστικός κλάδος των δημόσιων έργων συνεχίζει να βρίσκεται σε αναμονή για την επανάκριση των πτυχίων βάση του νέου νομοθετικού πλαισίου, ωστόσο με τη ραγδαία ανάπτυξη των μεγεθών της, η ΕΚΤΕΡ στοχεύει στην απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ ανώτατης τάξης όταν τα τεχνοοικονομικά της στοιχεία το επιτρέψουν.

Αναφορικά με τον τομέα του Real Estate και του Τουρισμού:

  • Στη Ρουμανία, έχουν ολοκληρωθεί οι πωλήσεις του συνόλου των διαμερισμάτων της κατασκευασθείσας οικοδομής.
  • Στην Πάρο, η ΕΚΤΕΡ Α.Ε., εντός του 2024, απέκτησε πλειοψηφικό ποσοστό στο ξενοδοχείο 5* SUMMER SENSES (μέσω εξαγοράς του 56% των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.) με στόχο την δυναμική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στον τομέα του τουρισμού και την ενίσχυση των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων. Περαιτέρω, συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την αδειοδότηση μέσω Ε.Π.Σ. του ιδιόκτητου ακινήτου 328 στρ. της εταιρείας στην θέση Άγιος Ιωάννης Δέττης Πάρου με στόχο την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακής μονάδας 5*.
  • Τέλος, η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση ακινήτων με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης τόσο στην περιοχή της Αττικής όσο και των νησιών της Ελλάδας με στόχο της ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της στον τομέα του real estate και του τουρισμού.

Η εταιρεία αναμένει ότι και το 2024 θα είναι ένα έτος συνεχιζόμενης ανάπτυξης για τον κλάδο στην Ελλάδα. Αυτή η προοπτική βασίζεται στην ενίσχυση και τη σταθεροποίηση της αγοράς, την οποία η εταιρεία εκτιμά ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει μέσω του υψηλού ανεκτέλεστού της.

To άρθρο ΕΚΤΕΡ: Στα ύψη τα οικονομικά μεγέθη για το 2023 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button