Οικονομία

Αύξηση εσόδων από μισθώματα κατά 10,3% το 2023

Κατά 10,3% αυξήθηκαν τα έσοδα της PRODEA Investments από μισθώματα το 2023 φθάνοντας τα 165,2 εκατ. ευρώ έναντι 149,7 εκατ. ευρώ το 2022.

Η αύξηση των εσόδων της PRODEA Investments έρχεται, κυρίως, ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης των έργων ανάπτυξης, των νέων επενδύσεων σε ακίνητα εισοδήματος και των νέων εκμισθώσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής που υλοποιεί η εταιρεία με στόχο τη βελτιστοποίηση τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων με βασικό πυλώνα ανάπτυξης τις αρχές της αειφορίας.

O κύκλος εργασιών (τζίρος) του ομίλου ανήλθε σε 168,9 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 186,9 εκατ. ευρώ τη χρήση 2022. Στον τζίρο του 2022 περιλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενα έσοδα από πώληση αποθεμάτων ακινήτων ποσού 36,4 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη, μη λαμβάνοντας υπόψιν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, ανήλθαν το 2023 σε 120,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 105,1 εκατ. ευρώ το 2022 σημειώνοντας αύξηση 14,5%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 222,5 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 116,3 εκατ. ευρώ το 2022.

Για τον υπολογισμό του Adjusted EBITDA λαμβάνεται υπόψη και το Πραγματοποιηθέν Αποτέλεσμα από την πώληση ακινήτων επένδυσης, ποσού 98,8 εκατ. ευρώ το 2023 και 7,8 εκατ. ευρώ το 2022, καθώς η επιχειρηματική δραστηριότητα του ομίλου περιλαμβάνει όχι μόνο την αγορά και την εκμίσθωση αλλά και την πώληση ακινήτων.

Τα κέρδη του 2023 επηρεάστηκαν σημαντικά από την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων (ως απόρροια της αύξησης του Euribor) και της αύξησης του φόρου ΑΕΕΑΠ (λόγω της σύνδεσης του με το Επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας).

Ο όμιλος, προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις την αύξησης του Euribor, έχει συνάψει συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου για ποσό 925 εκατ. ευρώ.

Το τρέχον ποσοστό των δανειακών κεφαλαίων του Ομίλου με όρους σταθερού επιτοκίου ή για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου ανέρχεται σε 93,0%.

Επιπλέον, ο όμιλος, στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της δανειακής του διάρθρωσης, προέβη σε τροποποιήσεις δανειακών συμβάσεων επιτυγχάνοντας την μείωση των περιθωρίων δανεισμού. Το τρέχον μέσο σταθμισμένο περιθώριο των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ανέρχεται σε 2,35%.

H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση ανήλθε σε 2.717,3 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 2.796,4 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2022. Η μεταβολή οφείλεται στις πωλήσεις που πραγματοποίησε ο όμιλος εντός του 2023.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε σε 1.505,8 εκατ. ευρώ ή 5,89 ευρώ ανά μετοχή έναντι 1.475,2 εκατ. ευρώ και 5,77 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2022 σημειώνοντας αύξηση 2,1%.

Εντός του 2023 ο όμιλος προέβη σε συμφωνίες για την πώληση ακινήτων (άμεσα ή έμμεσα) έναντι συνολικού τιμήματος 274,3 εκατ. ευρώ και ολοκλήρωσε την απόκτηση ακινήτων (άμεσα ή έμμεσα) συνολικής αξίας 45,5 εκατ. ευρώ.

Στις αρχές 2024 η PRODEA Investments απέκτησε πλειοψηφικό ποσοστό και έλεγχο της εταιρείας MHV Mediterranean Hospitality Venture Plc («MHV») που αποτελεί πλέον το κύριο επενδυτικό όχημα για επενδύσεις σε ξενοδοχειακά ακίνητα, έναντι τιμήματος 254 εκατ. ευρώ.

Η εν λόγω απόκτηση ενισχύει σημαντικά την παρουσία της PRODEA Investments στον ξενοδοχειακό κλάδο, συμβάλλοντας στην σημαντική αύξηση του μεγέθους του χαρτοφυλακίου της σε ακίνητη περιουσία στον τομέα της φιλοξενίας.

Εκμεταλλευόμενη την εμπειρία και εξειδίκευση της MHV στον ξενοδοχειακό κλάδο και τις συνέργειες που θα προκύψουν, στις υφιστάμενες και μελλοντικές ξενοδοχειακές μονάδες της, η PRODEA Investments φιλοδοξεί να καταστήσει την MHV την κορυφαία εταιρεία φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών στη Νότια Ευρώπη.

Από πλευράς σύνθεσης του χαρτοφυλακίου, η εταιρεία εστιάζει στην αύξηση των επενδύσεων στον κλάδο των εμπορικών αποθηκών (logistics), ένα στρατηγικό κλάδο ανάπτυξης της χώρας μας λαμβανομένης υπόψιν της κομβικής γεωγραφικής θέσης της.

Στρατηγική της εταιρείας είναι η απόκτηση εμπορικών αποθηκών σύγχρονων προδιαγραφών, οι οποίες, δεν είναι άμεσα διαθέσιμες και απαιτείται χρόνος για την ωρίμανσή τους, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ εννέα και δώδεκα μηνών.

Στο πλαίσιο αυτό την 4 Απριλίου 2024 η εταιρεία ΘΡΙΑΣΕΥΣ Α.Ε. ολοκλήρωσε την απόκτηση οικοπέδων στον Ασπρόπυργο, Αττικής.

Τα εν λόγω οικόπεδα αφορούν την περαιτέρω επέκταση της όμορης έκτασης η οποία έχει ήδη αποκτηθεί από την ΘΡΙΑΣΕΥΣ Α.Ε. με σκοπό την ανέγερση σύγχρονου logistics center περίπου 100 χιλ. τ.μ., από τα μεγαλύτερα στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023, το οικονομικό περιβάλλον παρέμεινε ιδιαίτερα ρευστό, με τις τιμές ενέργειας να υποχωρούν σημαντικά, αλλά με τον δομικό πληθωρισμό, παρά την σταδιακή αποκλιμάκωση, να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, συντηρώντας την ανοδική πίεση στα επιτόκια δανεισμού.

Οι κυριότερες κεντρικές τράπεζες εκτιμούν ότι θα υπάρξει μείωση των επιτοκίων στη διάρκεια του 2024. Η χρονική στιγμή έναρξης και ο ρυθμός των μειώσεων ωστόσο θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο από την πορεία αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων.

Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά και αξιολογεί την κατάσταση προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (αν αυτό απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button